Lens, Lens Type

เลนส์เปลี่ยนสี

เลนส์ที่มีการเคลือบผิวเปลี่ยนสีอัตโนมัติ ทำให้เมื่อเจอสภาพแสงต่างๆ จะปรับเปลี่ยนสีได้ ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายตาและมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *