Read More
Optometry's

นักทัศนมาตร คือใคร?

ถ้ามีอาการผิดปกติทางดวงตาต้องไปหาใคร? คำตอบคือ จักษุแพทย์ แล้วถ้าผิดปกติด้านสายตาล่ะ ต้องไปพบใคร… หลายคนรีบตอบทันควัน.. ก็จักษุแพทย์อีกเช่นกัน!! คำตอบที่ถูกต้องคือ หากพบความผิดปกติด้านสายตาเราควรไปพบ “นักทัศนมาตร”

Read more