Optometry's

นักทัศนมาตร คือใคร?

นักทัศนมาตร (Optometrist, Optometry, OD)

ถ้ามีอาการผิดปกติทางดวงตาต้องไปหาใคร? คำตอบคือ จักษุแพทย์ แล้วถ้าผิดปกติด้านสายตาล่ะ ต้องไปพบใคร… หลายคนรีบตอบทันควัน.. ก็จักษุแพทย์อีกเช่นกัน!! คำตอบที่ถูกต้องคือ หากพบความผิดปกติด้านสายตาเราควรไปพบ “นักทัศนมาตร” !!!

นักทัศนมาตร

เชื่อว่าต้องมีหลายคนที่งงและไม่คุ้นกับอาชีพนี้ว่าคืออะไร .. บอกเลยว่า เป็นอาชีพที่ต่างประเทศเค้ามีมานานแล้ว โดยนักทัศนมาตรจะทำงานร่วมกับจักษุแพทย์และช่างแว่น เพื่อให้การให้บริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • นักทัศนมาตร (Optometrist) จะเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น
  • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) จะเชี่ยวชาญการตรวจและรักษาโรคที่ดวงตา ด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรือผ่าตัด และ
  • ช่างแว่น (Optician) จะมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดแว่นหรือเลนส์ ซึ่งช่างตัดแว่นส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมการวัดสายตาและการตัดแว่นเบื้องต้น บวกกับประสบการณ์อันยาวนาน

ทั้ง 3 อาชีพจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลสุขภาพสายตาของประชาชน เป็นอีกอาชีพหนึ่งในสายงานด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ (Primary Health Care – PHC) ที่มีความสำคัญมาก

นักทัศนมาตร

หน้าที่หลักของ “นักทัศนมาตร” ในการทำงานก็คือ การตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น การให้คำปรึกษาในการเลือกแว่นตาและเลนส์สายตาที่มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา” นั่นเอง ผู้ที่คอยวินิจฉัยปัญหาสายตาสั้น-ยาว-เอียง หรือตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เช่น ต้อกระจก ต้อลม หากพบความผิดปกติก็จะส่งต่อให้จักษุแพทย์ทำการดูแลและรักษาต่อไป

กว่าจะมาเป็นนักทัศนมาตรได้

ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีถึง 6 ปี และต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ ที่เรียกว่า “หนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์” จากกระทรวงสาธารณสุข ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อต่อหนังสืออนุญาตทุกๆ 2 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการตรวจสายตาที่ถูกต้องแม่นยำ รวมไปถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

shutterstock_496226125

#นักทัศนมาตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *